Pravidla súťaže – Vianočná súťaž o 100 atraktívnych cien na www.vivantis.cz/www.vivantis.sk

1. Usporiadateľ súťaže:

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť VIVANTIS a.s. so sídlom Školní náměstí 14, 537 01, Chrudim II, IČ: 25977687, vedená u Krajského súdu v Hradci Králové pod sp. zn. B 2763 (ďalej tiež len „usporiadateľ“).

 

2. Účastník súťaže

Účastníkom súťaže sa stáva každý návštevník serverov spoločnosti VIVANTIS a.s. nad 18 rokov, ktorý akceptuje pravidlá súťaže, vykoná kliknutie na ľubovoľné súťažné políčko (otváracia krabička) zadá požadované údaje, výslovne akceptuje pravidlá súťaže (zaškrtnutím políčka) a prejaví vôľu súťažiť (kliknutím na odkaz „súťažiť“). Bez splnenia týchto podmienok sa nemožno súťaže zúčastniť.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Mall Group a niektorej zo spoločností tvoriacich skupinu Mall Group, ktorých zoznam je uvedený na webových stránkach http://mallgroup.cz/ a ich rodinní príslušníci či osoby im blízke.

 

3. Trvanie súťaže

Súťaž trvá od 21. 10. 2019 a skončí 23. 12. 2019 23:59:59. Po túto dobu sa hrá o 100 výhier.

 

4. Pravidlá súťaže

Súťaž prebieha zároveň v Českej republike aj na Slovensku a stanovené výhry sú společné pre obe krajiny.

Určenie výhercu alebo výhercov bude prebiehať priebežne po dobu trvania súťaže. Posledný výherný deň končí dňa 23.12.2019 o 23:59:59.

Výhercom niektorej zo zverejnených cien sa stane účastník vybraný náhodne systémom podľa vopred stanoveného algoritmu v súlade s aktuálnymi zákonnými podmienkami. Výsledok sa výherca dozvie ihned po hlasovaní na svojom e-maily, kam bude doručená informácia o prípadnej výhre.

Počas jedného súťažiaceho dňa sa každý jednotlivý účastník môže súťaže zúčastniť len jedenkrát – teda len raz denne môže účinne vykonať súťažné úkony podľa prvého odstavca článku 2 týchto pravidel. Účastník, ktorý v jednom súťažnom dni vykoná súťažné hlasovanie viac než raz, bude zo súťaže vyradený. V tomto prípade je ľahostajné, či sa účastní viac než raz s rovnakou e-mailovou adresou či s viacerými adresami zadanými do súťažného formulára.

Účastník môže po dobu trvania celej súťaže vyhrať len raz za deň, teda len v jednom súťažnom dni.

Popísaným spôsobom vybraný výherca, ktorý naplní aj jediný dôvod pre vylúčenie zo súťaže (viz vyššie v čl. 2 – spojenie s Mall Group, čl. 4 opakovaná účast v jednom súťažnom kole) a/alebo naplní najmanej dôvodné podozrenie na zneužitie súťaže, stráca nárok na výhru – o tom bude účastník usporiadateľom súťaže informovaný. Za zneužitie súťaže je považované predovšetkým porušenie právneho radu Slovenskej republiky, jednania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi alebo, ktoré je podľa posúdenia usporiadateľa spôsobilé ohroziť jeho oprávnené záujmy, porušovanie pravidel fair play, alebo iného závadného chovania zo strany účastníka, ako je napr. manipulácia s výsledkami súťaže alebo iné jednanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom výsledkami súťaže, a to všetko aj vo fáze pokusu. Rozhodnutie, resp. Oznámenie, podľa tohoto článku je usporiadateľ oprávnený učiniť kedykoľvek v priebehu súťaže, a to až do okamihu predania výhier. Ak dospeje usporiadateľ k záveru, že výherca získal výhru v rozpore s týmito pravidlami, je oprávneny rozhodnúť o vylúčení súťažiaceho zo súťaže aj po jej ukončení.

 

5. Ceny

Na každej súťažné kolo stanoví usporiadateľ zoznam výhier a súčasne ich zverejní na stránke www.vivantis.sk. Pre každé jednotlivé súťažné kolo budú výhry určené zvlášť. Ich zoznam bude vždy zverejnený na stránkach vivantis.cz, resp. jeho slovenského ekvivalentu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť zoznam výhier v priebehu súťaže, a to predovšetkým z dôvodu nedostatku kapacít, zákazu predaja príslušného tovaru zo strany verejnej moci apod.

Na vecnú výhru sa nevzťahuje záruka ani práva z chybného plnenia. Na opravu či výmenu chybného výrobku ani na peňažnú kompenzáciu nie je právny nárok.

 

6. Oznámenie výhercom

Výherca bude v prípade výhry informovaný e-mailom po zadaní kontaktných údajov (s výhradou možného omeškania zásadne pre technickú závadu).

K predaniu výhry dôjde najskôr po odoslaní súťažného formulára v danom súťažnom kole a najneskôr do 16. 1. 2020 a to podľa povahy výhry na adresu uvedenú výhercom na žiadosť usporiadateľa, či e-mailový účet výhercu (v prípade voucherov). Náklady na doručenie výhry nesie usporiadateľ. Výherca je za účelom predania výhry povinný poskytnúť usporiadateľovi nevyhnutnú súčinnosť. Výhry nemožno predať osobne, ak sa nedohodne usporiadateľ s účastníkom inak – na takúto dohodu nie je právny nárok. Nárok na výhru nemožno vymáhať. V prípade neprevzatia výhry zaslanej usporiadateľom na adresu od výhercu výhra prepadá bez náhrady.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru neodovzdať, ak obdrží informácie o zneužití podmienok súťaže alebo dôjde k porušeniu pravidel súťaže – podrobnejšie viz stráta nároku na výhru v čl. 4 týchto pravidiel.

Vecná výhra ani výherný voucher nemôže byť vymenený za hotovosť.

 

7.  Osobné údaje 

Usporiadateľ spracováva osobné údaje za účelom plnenia povinností súvisiacich s účasťou účastníka v súťaži, predovšetkým za účelom doručovania výhier či výlučne v spojení s inými skutočnosťami týkajúcimi sa súťaže, do ktorej účastník vstupuje dobrovoľne a dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje (meno, priezvisko a e-mailovú adresu, v prípade výhercov adresu pre zaslanie výhry). Usporiadateľ ďalej spracováva osobné údaje poskytnuté účastníkom za účelom preverenia dodržovania týchto pravidiel súťaže. Spracovanie osobných údajov sa tak deje v režime oprávneného záujmu, ku ktorému nie je právnymi predpismi vyžadovaný zvláštny súhlas účastníka.

Každý účastník berie akceptáciou týchto pravidiel súťaže a prejavom vôle zúčastniť sa súťaže na vedomie, že usporiadateľ zverejní krstné meno a začiatočné písmeno priezviska na listine výhercov, ktorá bude zverejnená na internetových stránkach, ktoré prevádzkuje spoločnosť VIVANTIS a.s. a facebookovému profilu usporiadateľa. Účastník berie na vedomie, že zverejnením týchto údajov nedochádza k jeho priamej identifikácií a zverejnenie slúži zásadne pre účely transparentnosti súťaže. Súhlas účastníka v zmysle záväzných právnych predpisov v tomto prípade nie je vyžadovaný.

Viac informácií o spracovaní osobných údajov usporiadateľom je dostupných tu: https://www.vivantis.sk/privacy-memorandum/

 

8. Záverečné ustanovenia 

Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže, čo preukazuje jednoznačnou akceptáciou nevyplneného zaškrtávacieho poľa.

Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany usporiadateľa než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Každý účastník sa zúčastnením v súťaži zaväzuje dodržovať a neporušovať právny rád Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy usporiadateľa.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo činiť kedykoľvek rozhodnutie vo všetkých záležitostiach súvisiacich s organizovaním súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenia súťaže, pozastavenia súťaže, predčasného ukončenia súťaže alebo dôvodné vylúčenie akéhokoľvek účastníka zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to hlavne z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže alebo pri podozrení z nezákonného jednania alebo iného podozrievavého chovania zo strany účastníka ako je napr. manipulácia s výsledkami alebo iné jednanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom výsledky súťaže. Zmena pravidiel v priebehu súťaže sa stáva účinnou najskôr od počiatku nasledujúceho súťažného kola a nezakladá právo opakovanej účasti doterajším výhercom, ak nebude usporiadateľom stanovené inak.

Ceny nad 10 000 Kč (tj. 385 €) patria medzi ostatné príjmy fyzickej osoby a zdania sa 15% zvláštnou sadzbou dane (tj. zrážkovou daňou), pričom daň odvedie usporiadateľ súťaže.

 

Tieto pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých účastníkov. V prípade nejasností sa účastníci môžu obrátiť s otázkou na zákaznícke centrum usporiadateľa, a to prostredníctvom kontaktnej emailovej adresy: info@vivantis.sk či telefónneho čísla: +421 220 512 508.

 

Tieto podmienky sú platné a účinné od 21. 10. 2019.