Podmienky týždennej súťaže


Súťaž o atraktivné výhry na www.vivantis.cz  / www.vivantis.sk

 

1. Usporiadateľ súťaže:

Usporiadateľom sútaže je spoločnosť VIVANTIS a.s. so sídlom Školní náměstí 14, 537 01, Chrudim II, IČ: 25977687, vedená na Krajskom súde v Hradci Králové pod sp. zn. B 2763.

 

2. Účastník súťaže

Účastníkom súťaže sa stáva každý návštevník serverov spoločnosti VIVANTIS a.s. nad 18 rokov, ktorý vykoná hlasovanie pre jeden anketný kúsok, zadá požadované údaje, výslovne akceptuje pravidlá súťaže (zaškrtnutím políčka) a prejaví vôľu súťažiť (kliknutím na odkaz „súťažiť“). Bez splnenia týchto podmienok sa nemožno súťaže zúčastniť.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Mall Group a niektorej zo spoločností tvoriacich skupinu Mall Group, ktorých zoznam je uvedený na webových stránkach http://mallgroup.cz/ a ich rodinní príslušníci či osoby im blízke.

Účastník má právo kedykoľvek odstúpiť svojim jednostraným prehlásením odoslaným e-mailom na info@vivantis.sk. Odstúpenie účastníka zo súťaže bude účinné iba tedy, ak sa bude vzťahovať k e-mailovej adrese účastníka, z ktorej je prehlásenie odoslané.

 

3. Trvanie súťaže

Súťaž trvá od 31. 8. 2020 do 25. 10. 2020 23:59:59, pričom sa každý týždeň od pondelka do nedele hrá o nové výhry.

 

4. Pravidlá súťaže

Súťaž prebieha zároveň v Českej republike aj na Slovensku a stanovené výhry pre každé týždenné súťažné kolo sú spoločné pre obe krajiny.

Určenie výhercu alebo výhercov bude prebiehať priebežne po dobu trvania súťaže rozdelenej na jednotlivé výherné týždne (súťažné kolá). Posledný výherný týždeň končí dňa 25. 10. 2020 v 23:59:59.

Výhercom niektorej zo zverejnených cien v danom súťažnom kole sa stane účastník vybraný náhodne systémom podľa vopred stanoveného algoritmu v súlade s aktuánymi zákonnými podmienkami SR. Výherca bude v prípade výhry kontaktovaný e-mailom nasledujúci týždeň po skončení súťažného kola.

Počas jedného súťažného týždňa sa každý jednotlivý účastník môže súťaže zúčastniť iba jedenkrát – teda iba raz týždenne môže účinne previesť súťažné úkony podľa prvého odstavca článku 2 týchto pravidiel. Účastník, ktorý v jednom súťažnom týždni vykoná súťažné hlasovanie viac než jedenkrát, bude zo súťaže vyradený. V tomto prípade je jedno, či sa zúčastní viac ne jedenkrát s rovnakou e-mailovou adresou či s viacerými adresami zadanými do súťažného formulára.

Účastník môže po dobu trvania celého súťažného kola vyhrať iba raz, teda iba v jednom hlasovacom týždni.

Popísaným spôsobom vybraný výherca, ktorý naplní aj jediný dôvod pre vylúčenie zo súťaže (viz vyššie v čl. 2 – spojenie s Mall Group, čl. 4. opakovaná účast v jednom súťažnom kole) alebo naplní najmenej dôvodné podozrenie na zneužitie súťaže, stráca nárok na výhru – o tom bude účastník usporiadateľom súťaže informovaný. Za zneužitie súťaže je považované predovšetkým porušenie právneho radu Slovenskej republiky, jednanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi alebo ktoré je podľa posúdenia usporiadateľa spôsobilé ohroziť jeho oprávnené záujmy, porušovanie pravidiel fair play, alebo iného závadného chovania zo strany účastníka ako je napr. manipulácia s výsledkami súťaže alebo iné jednanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom výsledky súťaže, a to všetko aj vo fázi pokusu. Rozhodnutie, resp. Oznámenie, podľa tohto článku je usporiadateľ oprávnený učiniť kedykoľvek v priebehu súťaže, a to až do okamihu predania výhier. Ak dospeje usporiadateľ k záveru, že výherca získal výhru v rozpore s týmito pravidlami, je oprávnený rozhodnúť o vylúčení súťažiaceho zo súťaže aj po jej skončení.

 

5. Ceny

Na každé súťažné kolo stanoví usporiadateľ zoznam výhier a súčasne tieto zverejní na stránke www.vivantis.sk. Pre každé jednotlivé súťažné kolo budú výhry určené zvlášť. Výhra pre daný týždeň bude zverejnená vždy na stránke inšpirácie na https://www.vivantis.sk/inspiracia/

 

6. Oznámenie výhercom

Výherca bude o prípadnej výhre informovaný e-mailom po zadaní kontaktných údajov, ktoré uvedie pri odosielaní odpovede (s výhradou možného oneskorenia zásadne pre technickú závadu).

K odovzdaniu výhry dôjde najskôr po odoslaní súťažného formulára v danom súťažnom kole a najneskôr dňa 10. 11. 2020, a to podľa povahy výhry na emailový účet výhercu, či uvedenú adresu. Náklady na doručenie výhry nesie usporiadateľ. Nárok na výhru nie je možné vymáhať. V prípade neprevzatia výhry zaslanej usporiadateľom na adresu uvedenú od výhercu výhra bez náhrady prepadá.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru neodovzdať, pokiaľ obdrží informácie o zneužití podmienok súťaže alebo dôjde k porušeniu pravidiel súťaže – podrobnejšie viz strata nároku na výhru v čl. 4 týchto pravidiel. Vecná cena ani výherný voucher nemôžu byť vymenené za hotovosť.

 

7.  Osobné údaje 

Usporiadateľ spracováva osobné údaje za účelom plnenia povinností súvisiacich s účasťou účastníka v súťaži, predovšetkým za účelom doručovania výhier či výlučne v spojení s inými skutočnosťami týkajúcimi sa súťaže, do ktorej účastník vstupuje dobrovoľne a dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje (meno, priezvisko a e-mailovú adresu, v prípade výhercov adresu pre zaslanie výhry). Usporiadateľ ďalej spracováva osobné údaje poskytnuté účastníkom za účelom preverenia dodržovania týchto pravidiel súťaže. Spracovávanie osobných údajov sa tak deje v režime oprávneného záujmu, ku ktorému nie je právnymi predpismi vyžadovaný zvláštny súhlas účastníka.

Každý účastník berie akceptáciou týchto pravidiel súťaže a prejavom vôle zúčastniť sa súťaže na vedomie, že usporiadateľ zverejnenie krstného mena a počiatočné písmeno priezviska na listine výhercov, ktorá bude zverejnená na internetových stránkach, ktoré prevádzkuje spoločnosť VIVANTIS a.s. a facebookovom profile usporiadateľa. Účastník berie na vedomie, že zverejnením týchto údajov nedochádza k jeho priamej identifikácii a zverejnenie slúži zásadne pre účely transparentnosti súťaže. Súhlas účastníka v zmysle záväzných právnych predpisov v tomto prípade nie je vyžadovaný.

Viac informácií o spracovaní osobných údajov usporiadateľom je dostupných tu: https://www.vivantis.sk/privacy-memorandum/

 

8. Záverečné ustanovenia 

Pravidlá súťaže sa riadia právnym radom Slovenskej republiky. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže, čo preukazuje jednoznačnou akceptáciou nevyplneného zaškrtávacieho poľa. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Každý účastník sa účasťou v súťaži zaväzuje dodržovať a neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy usporiadateľa. 

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo uskutočniť kedykoľvek rozhodnutie vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenia súťaže, pozastavenia súťaže, predčasného ukončenia súťaže alebo vylúčenia akéhokoľvek účastníka zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to hlavne z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže alebo pri podozrení z nezákonného jednania alebo iného závadného chovania zo strany účastníka ako je napr. manipulácia s výsledkami alebo iné jednanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom výsledky súťaže. Zmena pravidiel v priebehu súťaže sa stáva účinnou najskôr od počiatku nasledujúceho súťažného kola a nezakladá právo opakovanej účasti doterajším výhercom, ak nebude usporiadateľom stanovené inak. Ceny nad 10 000 Kč (tj. 370 €) patria medzi ostatné príjmy fyzickej osoby a zdania sa 15% zvláštnou sadzbou dane (tj. zrážkovou daňou), pričom daň odvedie usporiadateľ súťaže.

 

Tieto pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých účastníkov. V prípade nejasností sa účastníci môžu obrátiť s otázkou na zákaznické centrum usporiadateľa, a to prostredníctvom kontaktnej emailovej adresy: info@vivantis.sk či telefónneho čísla: +421 220 512 508.

 

Tieto podmienky sú platné a účinné od 31. 8. 2020.